Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Новини и информация    Прессъобщения  
  Пресцентър

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 12 ноември 2018г.  съдия Албена Георгиева Александрова – Миронова встъпи в длъжност „Административен ръководител – Председател на Районен съд - Лом“.

На официалната церемония по встъпването в длъжност присъстваха Председателя на ВКС Лозан Панов, Председателя на ОС Монтана Милена Бранкова, Зам. Председателя на ОС Монтана Аделина Троева, магистратите, Държавните съдебни изпълнители и съдия по вписванията при Районен съд – Лом.

Съдия Албена Георгиева Александрова – Миронова  е назначена с Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, взето по Протокол № 32 от 30 октомври 2018г. на длъжността „Административен ръководител – Председател на Районен съд - Лом“.

 


 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 16.04.2018 год. – Деня на Българската Конституция в Районен съд - Лом се проведе „Ден на отворените врати”.
Присъстваха ученици от десетите класове на  СУ “Димитър Маринов” гр. Лом.
Посещението протече по следния начин:

 • Провеждане на симулативен съдебен процес - пресъздаване на съдебно заседание от учениците по наказателно дело с определен предмет на престъпление;
 • След приключване на симулативния процес, учениците поздравиха присъстващите магистрати по случай празника на българските юристи;
 • Председателя на Районен съд – Лом съдия Албена Миронова изказва благодарност - на ръководството, учителите и учениците от СУ „Димитър Маринов” гр. Лом, за дейното участие в проведената Образователна програма „ Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, като връчи грамоти и награди на учениците участвали в проведения конкурс за есе на тема по избор;
 • На всички присъстващи ученици от СУ „Димитър Маринов бяха раздадени удостоверения за участието им в образователната програма;

Провеждането на “Ден на отворените врати” в Районен съд – Лом е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.

галерия


 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с проведения конкурс за есе на тема  по избор в хода на  Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2017/2018 година, Комисия определена със Заповед №А-22 от 20.03.2018 г. на и.ф. Административен ръководител – Председател на Районен съд – Лом, класира ученическите есета в следния ред:

Получено е и есе на тема: «Уважавам закона, защото….» от г-н Борислав Димитров на 32г. от гр. Варна, който е заявил желание, същото да не се състезава с есетата на учениците, а да се приеме като желание да сподели своята гледна точка по избрана от предложените теми.
На 16.04.2018г. в деня на Отворените врати в Районен съд – Лом, Председателя на съда съдия Албена Миронова връчи грамоти и предметни награди на класираните на I, II и III място ученици, участвали в проведения конкурс за есе - на тема по избор.

 

галерия


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 12 януари 2018 г. в присъствието на магистратите при Районен съд гр.Лом, Йоана Георгиева Вельова от гр. Лом, положи клетва и подписа Акт за встъпване в длъжност «Съдия по вписванията» – на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ (до провеждане на конкурс), считано от 12.01.2018г.

 


   

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, на 07.12.2017 г. ученици от СУ „Димитър Маринов” гр. Лом посетиха Районен съд – Лом.
Административния ръководител, Председател на съда съдия Албена Миронова проведе лекционен курс на учениците  на тема: „Представяне на професиите – съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите”.
След срещата с Председателя на съда, административния секретар запозна учениците с работата на съдебната администрация, чрез обиколка на деловодства /гражданско и наказателно/, съдебни зали, служба „Регистратура”, служба „Архив” и служба „Бюро съдимост”.
На присъствалите ученици бяха раздадени информационни брошури на тема „Съдебната власт в България“ и „Районен съд – Лом (представяне, история, контакти)“, както и календари за 2018г. с логото на Районен съд – Лом.

галерия

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 26.09.2017г. с Решение на Съдийската колегия при Висшия съдебен съвет е преназначена на основание чл.168, ал.2 от ЗСВ, Соня Димитрова Камарашка – Василева – Административен ръководител – Председател на Районен съд – Лом, на длъжността „Заместник-административен ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Монтана“.


С Решение на Съдийската колегия при Висшия съдебен съвет взето по протокол № 42 от заседание проведено на 17.10.2017год. - за изпълняващ функциите „Административен ръководител – Председател на Районен съд – Лом“  е  определена съдия Албена Георгиева Александрова – Миронова.

 


 

 

 П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 
В изпълнение на решение взето по протокол №34 от заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 29.09.2016г., Районен съд – Лом продължава реализирането на Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и през учебната 2017/2018 година.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, инициирана от Висшия съдебен съвет, е сред четирите номинации за наградата „Кристални везни на правосъдието“ през 2017 г.

Проектното предложение на ВСС е избрано между 37 предложения на 18 държави и две международни организации. Председател на шестчленното жури е Джакомо Оберто - съдия в Първоинстанционен съд – Торино, Италия, и президент на Центъра за управление на времето в съдебната система SATURN на CEPEJ.

 „Кристални везни на правосъдието“ е европейска награда за иновативни практики, допринасящи за ефективността и качеството на правосъдието.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се провежда съвместно от Районен съд – Лом, Районна прокуратура – Лом и СОУ „Димитър Маринов“ гр. Лом и се реализира с доброволното и безвъзмездно участие на съдии, прокурори и съдебни служители.

Програмата е насочена към формиране на правна грамотност и култура сред учениците, към повишаване степента на доверието им в съдебната власт, към спазване на законите и с нея се реализира един от елементите на гражданското образование. 


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На 07.04.2017год. от 10, 30 часа в Съдебна палата гр.Лом  се проведе работна среща  във връзка с  дадени препоръки от Висш съдебен съвет - за организиране на обучения и предприемане на мерки от административните ръководители на органите на съдебната власт, по дисциплинирането на връчителите на призовки и съдебни книжа, с цел неотлагане на дела поради нередовно връчване.
   Присъстваха кметове и кметски наместници от съдебен район обслужващ територията на Районен съд гр.Лом.
   За улеснение на дейността свързана с връчването на призовки и съдебни книжа са изготвени презентации с полезна информация и образци на книжа за връчване.
   Презентациите са публикувани на интернет страницата на Районен съд – Лом в раздел „Вътрешни правила“.


 П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

 


На 17.03.2017 год. в Районен съд гр. Лом се проведе „Ден на отворените врати”.
Присъстваха ученици от десетите класове на  СОУ “Димитър Маринов” гр. Лом.
Посещението протече по следния начин:

 • Провеждане на симулативен съдебен процес - пресъздаване на съдебно заседание от учениците по наказателно дело с определен предмет на престъпление;
 • След приключване на симулативния процес Председателя на Районен съд – Лом г-жа Соня Камарашка изказва благодарност - на ръководството, учителите и учениците от СУ „Димитър Маринов” гр.Лом, за дейното участие в проведената Образователна програма „ Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” и връчи благодарствено писмо на г-жа Надка Иванова – зам. директор на СУ „Димитър Маринов”;
 • На учениците от СУ „Димитър Маринов бяха раздадени грамоти за участието им в образователната програма;
 • Учениците от СУ „Димитър Маринов” посетиха новооткритите в Районен съд - Лом– стая за изслушване на деца и стая за историята на съда.

Провеждането на “Ден на отворените врати” в Районен съд – Лом е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.

 

галерия

 


 

   

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На 07.04.2017 г. в 10:30 часа, зала №1, етаж 2 на Съдебна палата гр. Лом ще се проведе работна среща във връзка с дадени препоръки от Висш съдебен съвет - за организиране на обучения и предприемане на мерки от административните ръководители на органите на съдебната власт, по дисциплинирането на връчителите на призовки и съдебни книжа, с цел неотлагане на дела поради нередовно връчване.
   Поканени за участие са кметове и кметски наместници от съдебен район, обслужващ територията на Районен съд гр. Лом. 


 П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На 27.02.2017год.- петък от 14,00 часа, зала №1 /етаж2/ на Съдебна палата гр.Лом, ще се проведе Общо събрание на съдиите в Районен съд гр.Лом за полагане клетва на съдебните заседатели. 


 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   В Районен съд – Лом бе открита "Стая за изслушване на деца". Стаята е разположена на втория етаж в Съдебната палата - №21.
   "Стаята за изслушване на деца" ще се използва за изслушването на деца, участващи в съдебни процедури, за провеждане на консултации между социален работник и психолог с детето, както  и за място, на което детето ще изчаква своето или на негови близки явяване в съдебната зала.
   Целта е да се избегне допълнително травмиране на детето при участие в съдебен процес, както и да се защитят неговите права.

галерия


 

   

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   В Районен съд – Лом е създадена стая "История на Районен съд – Лом", в която са събрани книги, снимки и документи от построяването на Съдебната палата.
   Стаята се намира на втория етаж на Съдебната палата - №23 и е обзаведена с мебели пресъздаващи атмосферата от първите години на функционирането на съда.
   Изработено е табло с информация за всички Председатели на Районен съд – Лом от 1942год. до днес.

галерия


 

     

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 29.11.2016год. от 15ч. в Съдебна палата – Лом се  проведе текущо обучение на действащите /положили клетва/ съдебни заседатели при Районен съд – Лом от Административния ръководител – Председател на съда.
Обсъдени бяха промените в Закона за съдебната власт, касаещи съдебните заседатели, както и въпроси свързани с дейността им.


 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
           В изпълнение на Образователна програма „Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” на 29.11.2016год. в Районен съд гр. Лом, съвместно с Агенция „Митници” – офис Лом, Районно управление – Полиция гр. Лом, отдел „Закрила на детето” гр. Лом, АК - Монтана и Районна прокуратура – Лом, се проведе лекционен курс на ученици от Х клас на СУ „Димитър Маринов” гр. Лом на тема «Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления извършвани от наркозависими лица.» с лектори: съдия Боряна Александрова и прокурор Ели Лазарова. Присъстваха г-жа Надка Иванова – зам. Директор на СУ «Димитър Маринов» гр. Лом и г-жа Лорета Георгиева – учител по «Право и етика» на Х клас.
Лекцията се осъществи чрез нагледно разиграване на акция за залавяне на наркопласьор - от полицаи при Районно управление гр. Лом. Участие в акцията взе и митничарско куче специално обучено за откриване на наркотични вещества.
След откриването на истинската дрога в колата на мнимия престъпник, в чиято роля влезе полицай, същия бе задържан и осъден на две години и четири месеца затвор и 4000лв. глоба.
 
 

 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
На 29.11.2016год. в Районен съд гр. Лом, съвместно с Агенция „Митници” – офис Лом, Районно управление – Полиция гр. Лом, отдел „Закрила на детето гр. Лом и Районна прокуратура – Лом, ще се проведе лекционен курс на ученици от СУ „Димитър Маринов” гр. Лом на тема «Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления извършвани от наркозависими лица.» с лектори: съдия Боряна Александрова и прокурор Ели Лазарова.
По време на лекцията ще се извърши нагледно проиграване на съдебен процес - с обвинение за притежание на наркотични вещества, като ще се демонстрира и откриване на наркотични вещества от митничарското куче, обучено за откриване на наркотични вещества.
Събитието е част от Образователна програма „Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.
 
 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
В изпълнение на Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, на 22.11.2016 г. ученици от СУ „Димитър Маринов” гр. Лом посетиха Районен съд – Лом.
Административния ръководител, Председател на съда г-жа Соня Камарашка проведе лекционен курс на учениците  на тема: „Съдебни процедури с участието на деца и правата на децата в тези процедури, органи които могат да им предложат подкрепа и защита”.
След срещата с Председателя на съда последва обиколка на деловодства /гражданско и наказателно/, съдебни зали, служба „Регистратура”, служба „Архив” и служба „Бюро съдимост”.
На присъствалите ученици бяха раздадени календари за 2017 г. и химикалки с логото на Районен съд – Лом.
  
 

 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури е с цел превенция и повишаване на информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България.
На 27.10.2016 г. стартира изпълнението на програмата с посещение на ученици от СУ „Димитър Маринов” гр. Лом на съдебен процес по НОХД № 507/16год. по описа на Районен съд гр. Лом – за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК по чл.343в, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, със съдия – докладчик Соня Камарашка.

 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 24.06.2016 год. в зала №17 на Съдебна палата гр. Лом се проведе обучителен семинар във връзка с реда и сроковете по връчване на призовки, съобщения и други съдебни книжа. Присъстваха представители на всички поканени институции.
 
 

 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 24.06.2016год. в 11, 00 часа, зала №17 (етаж 2) на Съдебна палата гр. Лом ще се проведе обучителен семинар във връзка с реда и сроковете по връчване на призовки, съобщения и други съдебни книжа.
Поканени за участие са кметове и кметски наместници от съдебен район обслужващ територията на Районен съд гр.Лом.
Основната цел на обучението е предотвратяване на отлагане и забавяне на делата, както и отмяна на вече постановени актове поради неправилно връчени призовки и съдебни книжа.
 

 
На 13.05.2016 г. е проведено интервю със съдия Б. Иванова по повод Решение по АНД №65 / 2016 г. по описа на Районен съд гр. Лом, с което се отменява глоба в размер на 2000 лв наложена, във връзка с подаден сигнал на 112 с "невярно съдържание"  за купуване на гласове, излъчено по bTV Новините - Късна емисия - 13.05.2016 г.
 

 
Районен съд – Лом, организира “Ден на отворените врати”, който ще се проведе на 18.03.2016 година  /петък/.
В деня на отворените врати е организирано посещение в Съдебна палата- Лом на ученици от СОУ “Димитър Маринов”гр.Лом, което включва:
 
 • Запознаване с ролята на съдебните служители в различните служби при Районен съд Лом, от главен специалист административно обслужване Зорница Петрова;
 • Обиколка на съдебните служби в Районен съд гр. Лом;
 • Провеждане на симулативен съдебен процес- пресъздаване на съдебно заседание от учениците по наказателно дело с определен предмет на престъпление;
 • Провеждане на Викторина с присъстващите ученици, с осигурени награди;
 
Провеждането на “Ден на отворените врати” в Районен съд – Лом е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 13 март 2016 г., във връзка с провеждане на избори, Съдебна палата гр. Лом ще бъде отворена от 06:00 часа до 19:00 часа.

 

Дежурен прокурор: Прокурор Росен Станев


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 09.02.2016год.- вторник от 11,30 часа, зала №1 /етаж 2/ на Съдебна палата гр. Лом се проведе работна среща между представителите на съда, Районна прокуратура гр. Лом, екип на зона заКрила и консултанти на УНИЦЕФ –България, представени от г-н Милен Гечовски, г-жа Богдана Томова, г- жа Даринка Янкова и двама социални работника: г-н Петко Петков и г-жа Мария Станева.
Детски център за застъпничество и подкрепа Зона заКрила – Монтана представлява иновативна услуга, която се осъществява с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ и БТВ и се апробира за първи път в България в областите Монтана, Шумен и София – град.
Основните цели на Детския център са:

 • Зачитане и спазване на най – висшия интерес на детето;
 • Съпровождане на детето жертва и неговото семейство през целия процес на разследване и възстановяване от преживяното насилие;
 • Консултиране, информиране и подготовка на детето за предстоящето щадящо изслушване в помещение обособено за тях;

Моделът за предоставянето на интегрирани услуги за деца и техните семейства е разработен от УНИЦЕФ, Института за социални дейности и практики и Фондация „Асоциация Анимус".
На срещата бе разяснено от представителите на Детския център за застъпничество и подкрепа: целите на центъра,  „Защо Зона ЗаКрила е важна за децата и техните семейства”, програмите за работа, принципите на работа.
Детският център за застъпничество и подкрепа е стъпка към по-ефективно гарантиране на правата на децата жертви и свидетели на насилие и престъпление. Придружаването, съдействието за щадящо изслушване, подкрепата за преодоляване на последиците от травматично преживяване са само част от мерките, които сме длъжни да предоставим на децата. Това е не само морално, но и юридическо задължение по силата на Конвенцията на ООН за правата на детето и на редица европейски директиви.

  
 
  
 
 

 
С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е
 
“ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”
В РАЙОНЕН СЪД – ЛОМ
 
Във връзка с провеждането на Дни на отворени врати в органите на съдебната власт и във връзка с инициативата на Висшия съдебен съвет, Районен съд – Лом, организира “Ден на отворените врати”, който ще се проведе на 18.03.2016 година  /петък/ от 10.00 часа до 12.30 часа в сградата на съда, намираща се на адрес: пл. „Свобода” №8.
В деня на отворените врати, каним граждани и журналисти, които да посетят сградата на Районен съд Лом, и да се запознаят с организацията на работа на съдиите и съдебните служители, със съдебните процедури, с работата и функциите на съдебните служби.
Провеждането на “Ден на отворените врати” в Районен съд – Лом е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.
 


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 В изпълнение на Образователна програма „Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” и Споразумение за сътрудничество между ВСС и Министерство на образованието и науката, през месец февруари ще се проведат следните лекционни курсове на  учениците от гимназиалния курс при СОУ „Димитър Маринов” гр.Лом:

1. Тема: "Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите.", лектори: съдия Албена Миронова и прокурор Валери Илиев
Дати на провеждане на лекциите: 11.02.2015год.- от 13,30 часа до 14,10 часа, в часа на класния ръководител, Ха и Хб клас;
2. Тема: "Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления извършвани от наркозависими лица.", лектори: съдия Боряна Александрова и прокурор Валери Илиев
Дати на провеждане на лекциите: 25.02.2016год. от 13,30 часа до 14,10 часа, в часа на класния ръководител. 


 

 

 

 

 

   ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Районен съд гр. Лом организира работна среща между представителите на съда, Районна прокуратура гр. Лом, екип на зона закрила и консултанти на УНИЦЕФ –България, която ще се проведе на 09.02.2016год.- вторник от 11,30 часа, зала №1 /етаж 2/ на Съдебна палата гр. Лом. 
Детски център за застъпничество и подкрепа Зона закрила – Монтана представлява иновативна услуга, която се осъществява с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ и БТВ и се апробира за първи път в България в областите Монтана, Шумен и София – град.
Основните цели на Детския център са:
Ø      Зачитане и спазване на най – висшия интерес на детето;
Ø      Съпровождане на детето жертва и неговото семейство през целия процес на разследване и възстановяване от преживяното насилие;
Ø      Консултиране, информиране и подготовка на детето за предстоящето щадящо изслушване в помещение обособено за тях;


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

 

 

 

   На 09 декември 2015 г. в присъствието на магистратите при Районен съд гр.Лом, г-н Александър Димитров Александров от гр. Монтана, положи клетва и подписа Акт за встъпване в длъжност «Държавен съдебен изпълнител» – на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ, във връзка с чл. 278 от Закона за съдебната власт (до провеждане на конкурс), считано от 09.12.2015г.

 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
 
На основание решение взето от заседание на Управителния съвет на сдружение „Съюз на съдиите в България”, проведено на 13 декември 2015 г.”
 1. Съдиите при Районен съд гр. Лом изразяват съпричастност към необходимостта от действителна съдебна реформа, като в знак на съпричастност ще поставят върху тогите си знака на везната, олицетворяващ справедливостта.
 2. Обявявам 16 декември 2015 г. /сряда/ за ден на отворените врати в Районен съд гр. Лом, когато по желание от граждани, представители на други юридически професии и преподаватели по специалност „право”, ще се обсъждат практическата значимост на законодателните промени в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт - за укрепването авторитета на съдебната власт и подобряване на дейността на съдилищата и прокуратурата.
                                          
                                                                   

 


 

 

 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

На 23.11.2015год.- понеделник от 12,00 часа, зала №1 /етаж1/ на Съдебна палата гр.Лом, ще се проведе обучение и подготовка на личния състав на Районен съд гр.Лом от Тихомир Димитров Тодоров- мл.инспектор „ДПК и ПД”- на основание т.2 от Заповед № А-201/20.11.2015год. на административния ръководител на съда и в изпълнение на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлотация на обектите.

 

 Становище на съдиите в Районен съд гр. Лом, относно предстоящата промяна в съдебната карта на Районните съдилища и за мястото на Районен съд гр. Лом при реформиране (преначертаване) картата на съдилищата в Р. България, съобразно Международните стандарти. 

изтегли


Декларация от съдебните служители в Районен съд гр. Лом, във връзка с изразеното становище на магистратите в него по повод приетите критерии за предстоящата промяна в съдебната карта на съдилищата в Република България.


Критерии за промяна в съдебната карта на районните съдилища.  


              В изпълнение Комуникационната стратегия на Съдебната власт, одобрена с Решение на Висш съдебен съвет по Протокол № 10/05.03.2015 год., Ви съобщаваме, че на 15.10.2015год.за времето от 09:00 часа до 11:00 часа се проведе работна среща със следните медии: Людмил Фотев от Българско национално радио и Виржини Вилар от France televisions, във връзка с постановени от Районен съд гр. Лом и влезли в законна сила съдебни актове по отношение на М.И.Г. от гр. Лом.3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР