Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
За СЛУЖИТЕЛИ
Публични продажби на ДСИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Зaщита на лични данни
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Профил на купувача
Бланки и формуляри
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Новини и информация    Прессъобщения  
  Пресцентър

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
     На  18  септември  Иван Йорданов  встъпи в длъжност като съдия в Районен съд /РС/ – Лом.  Пред Административния ръководител на РС Албена Миронова и колегите си той подписа  акт за заемане на длъжността и положи клетва  „да прилага точно Конституцията и законите на Р България,  да изпълнява задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъде безпристрастен, обективен и справедлив…”. Иван Йорданов е 31 годишен,  завършил е специалност „Право” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”  през 2013 г. и е работил от  януари 2015 г. до септември 2019 г. като юрисконсулт на Регионалната дирекция на горите – Берковица.  През март т. г.  Иван Йорданов спечели  конкурс за назначение в РС – Лом с  резултати 5, 69 на писмения и 6,00 на устния изпити.  Назначението на Иван Йорданов е на основание на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 10 от 19 март 2019 г. и на протокол № 25 от заседание, проведено на 30 юли 2019 г.  Колегите на младия магистрат му пожелаха успехи в службата на законите и справедливостта и изказаха увереност, че с работата си ще допринесе за облекчаване на натовареността на съда, която е сред най-високите в страната -  с 86, 15 разглеждани дела на месец от съдия през 2018 г. До назначението на съдия Йорданов  в РС – Лом от 6 щатни места бяха заети само 3.
 
 
 

 
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В резултат от проведено от Асоциация „Прозрачност без граници“ – българското национално представителство на международната антикорупционна организация Transparency International - проучване фокусирано върху проучването и прилагането на стандарти и добри практики за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в България  е изготвен „Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в България“, включващ Картата на прозрачността на съдилищата в България.
Документът представя синтезирана информация с резултатите от изследването на сайтовете на всички 176 районни, окръжни, административни, апелативни и върховни съдилища в страната. Картата представя както количествени данни от сравнително изследване на структурата, визията и функционалностите на интернет страниците на съдилищата, така и качествени параметри относно публикуваната информация.
Районен съд – Лом е отличен с Грамота за девето място в общата класация и водеща практика по индикатор „Актове на съда“.

 


 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 12.04.2019 год. в Районен съд - Лом се проведе „Ден на отворените врати”, като целта на инициативата е популяризиране дейността на съда, повишаване правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.
През целия ден бе осигурен  свободен достъп на гражданите до службите на съда – деловодства, Бюро съдимост и Съдебно-изпълнителна служба.
Присъстваха ученици от десетите класове на  СУ “Димитър Маринов” гр. Лом.
Учениците бяха посрещнати от Административния ръководител на съда Албена Миронова, която връчи на всеки един от тях книжка „Конвенция за защита правата на детето“ и химикал с логото на съда.
След срещата с Председателя на Районен съд – Лом, административния секретар на съда проведе беседа с присъстващите ученици относно естеството на правораздавателната дейност като цяло, организацията на работа и спецификата на дейността на ОСВ, значението на трите власти, функциите на съдилищата, какво представлява инстанционното производство, състезателното начало, равнопоставеността, правомощията на съдебните заседатели, особени правила за разглеждане на дела с непълнолетни, с видовете дела и участниците в тях,  как протича съдебно заседание, функциите на съдията, ролите на участниците в съдебния процес, ежедневната дейност на магистратите и съдебните служители във връзка с образуваните дела от постъпването им в служба „Регистратура“, разпределянето им чрез специализирания софтуер за случайно разпределение на делата, администрирането им и провеждане на открити съдебни заседания.
След приключване на беседата с цел придобиване на преки впечатления за дейността на съдебната администрация в Районен съд – Лом, учениците водени от административния секретар направиха обиколка на историческата стая, стаята за разпит на деца, служба „Регистратура“, гражданско и наказателно деловодство, съдебно изпълнително деловодство, служба „Бюро съдимост“ и служба „Архив“.

 


 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 12 ноември 2018г.  съдия Албена Георгиева Александрова – Миронова встъпи в длъжност „Административен ръководител – Председател на Районен съд - Лом“.

На официалната церемония по встъпването в длъжност присъстваха Председателя на ВКС Лозан Панов, Председателя на ОС Монтана Милена Бранкова, Зам. Председателя на ОС Монтана Аделина Троева, магистратите, Държавните съдебни изпълнители и съдия по вписванията при Районен съд – Лом.

Съдия Албена Георгиева Александрова – Миронова  е назначена с Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, взето по Протокол № 32 от 30 октомври 2018г. на длъжността „Административен ръководител – Председател на Районен съд - Лом“.

 


 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 16.04.2018 год. – Деня на Българската Конституция в Районен съд - Лом се проведе „Ден на отворените врати”.
Присъстваха ученици от десетите класове на  СУ “Димитър Маринов” гр. Лом.
Посещението протече по следния начин:

 • Провеждане на симулативен съдебен процес - пресъздаване на съдебно заседание от учениците по наказателно дело с определен предмет на престъпление;
 • След приключване на симулативния процес, учениците поздравиха присъстващите магистрати по случай празника на българските юристи;
 • Председателя на Районен съд – Лом съдия Албена Миронова изказва благодарност - на ръководството, учителите и учениците от СУ „Димитър Маринов” гр. Лом, за дейното участие в проведената Образователна програма „ Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, като връчи грамоти и награди на учениците участвали в проведения конкурс за есе на тема по избор;
 • На всички присъстващи ученици от СУ „Димитър Маринов бяха раздадени удостоверения за участието им в образователната програма;

Провеждането на “Ден на отворените врати” в Районен съд – Лом е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.

галерия


 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с проведения конкурс за есе на тема  по избор в хода на  Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2017/2018 година, Комисия определена със Заповед №А-22 от 20.03.2018 г. на и.ф. Административен ръководител – Председател на Районен съд – Лом, класира ученическите есета в следния ред:

Получено е и есе на тема: «Уважавам закона, защото….» от г-н Борислав Димитров на 32г. от гр. Варна, който е заявил желание, същото да не се състезава с есетата на учениците, а да се приеме като желание да сподели своята гледна точка по избрана от предложените теми.
На 16.04.2018г. в деня на Отворените врати в Районен съд – Лом, Председателя на съда съдия Албена Миронова връчи грамоти и предметни награди на класираните на I, II и III място ученици, участвали в проведения конкурс за есе - на тема по избор.

 

галерия


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 12 януари 2018 г. в присъствието на магистратите при Районен съд гр.Лом, Йоана Георгиева Вельова от гр. Лом, положи клетва и подписа Акт за встъпване в длъжност «Съдия по вписванията» – на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ (до провеждане на конкурс), считано от 12.01.2018г. 


  
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, на 07.12.2017 г. ученици от СУ „Димитър Маринов” гр. Лом посетиха Районен съд – Лом.
Административния ръководител, Председател на съда съдия Албена Миронова проведе лекционен курс на учениците  на тема: „Представяне на професиите – съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите”.
След срещата с Председателя на съда, административния секретар запозна учениците с работата на съдебната администрация, чрез обиколка на деловодства /гражданско и наказателно/, съдебни зали, служба „Регистратура”, служба „Архив” и служба „Бюро съдимост”.
На присъствалите ученици бяха раздадени информационни брошури на тема „Съдебната власт в България“ и „Районен съд – Лом (представяне, история, контакти)“, както и календари за 2018г. с логото на Районен съд – Лом.

галерия

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 26.09.2017г. с Решение на Съдийската колегия при Висшия съдебен съвет е преназначена на основание чл.168, ал.2 от ЗСВ, Соня Димитрова Камарашка – Василева – Административен ръководител – Председател на Районен съд – Лом, на длъжността „Заместник-административен ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Монтана“.


С Решение на Съдийската колегия при Висшия съдебен съвет взето по протокол № 42 от заседание проведено на 17.10.2017год. - за изпълняващ функциите „Административен ръководител – Председател на Районен съд – Лом“  е  определена съдия Албена Георгиева Александрова – Миронова.

 


  

 П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 
В изпълнение на решение взето по протокол №34 от заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 29.09.2016г., Районен съд – Лом продължава реализирането на Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и през учебната 2017/2018 година.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, инициирана от Висшия съдебен съвет, е сред четирите номинации за наградата „Кристални везни на правосъдието“ през 2017 г.

Проектното предложение на ВСС е избрано между 37 предложения на 18 държави и две международни организации. Председател на шестчленното жури е Джакомо Оберто - съдия в Първоинстанционен съд – Торино, Италия, и президент на Центъра за управление на времето в съдебната система SATURN на CEPEJ.

 „Кристални везни на правосъдието“ е европейска награда за иновативни практики, допринасящи за ефективността и качеството на правосъдието.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се провежда съвместно от Районен съд – Лом, Районна прокуратура – Лом и СОУ „Димитър Маринов“ гр. Лом и се реализира с доброволното и безвъзмездно участие на съдии, прокурори и съдебни служители.

Програмата е насочена към формиране на правна грамотност и култура сред учениците, към повишаване степента на доверието им в съдебната власт, към спазване на законите и с нея се реализира един от елементите на гражданското образование. 


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На 07.04.2017год. от 10, 30 часа в Съдебна палата гр.Лом  се проведе работна среща  във връзка с  дадени препоръки от Висш съдебен съвет - за организиране на обучения и предприемане на мерки от административните ръководители на органите на съдебната власт, по дисциплинирането на връчителите на призовки и съдебни книжа, с цел неотлагане на дела поради нередовно връчване.
   Присъстваха кметове и кметски наместници от съдебен район обслужващ територията на Районен съд гр.Лом.
   За улеснение на дейността свързана с връчването на призовки и съдебни книжа са изготвени презентации с полезна информация и образци на книжа за връчване.
   Презентациите са публикувани на интернет страницата на Районен съд – Лом в раздел „Вътрешни правила“.


 П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   


На 17.03.2017 год. в Районен съд гр. Лом се проведе „Ден на отворените врати”.
Присъстваха ученици от десетите класове на  СОУ “Димитър Маринов” гр. Лом.
Посещението протече по следния начин:

 • Провеждане на симулативен съдебен процес - пресъздаване на съдебно заседание от учениците по наказателно дело с определен предмет на престъпление;
 • След приключване на симулативния процес Председателя на Районен съд – Лом г-жа Соня Камарашка изказва благодарност - на ръководството, учителите и учениците от СУ „Димитър Маринов” гр.Лом, за дейното участие в проведената Образователна програма „ Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” и връчи благодарствено писмо на г-жа Надка Иванова – зам. директор на СУ „Димитър Маринов”;
 • На учениците от СУ „Димитър Маринов бяха раздадени грамоти за участието им в образователната програма;
 • Учениците от СУ „Димитър Маринов” посетиха новооткритите в Районен съд - Лом– стая за изслушване на деца и стая за историята на съда.

Провеждането на “Ден на отворените врати” в Районен съд – Лом е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.

 

галерия

 


   

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На 07.04.2017 г. в 10:30 часа, зала №1, етаж 2 на Съдебна палата гр. Лом ще се проведе работна среща във връзка с дадени препоръки от Висш съдебен съвет - за организиране на обучения и предприемане на мерки от административните ръководители на органите на съдебната власт, по дисциплинирането на връчителите на призовки и съдебни книжа, с цел неотлагане на дела поради нередовно връчване.
   Поканени за участие са кметове и кметски наместници от съдебен район, обслужващ територията на Районен съд гр. Лом. 


 П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На 27.02.2017год.- петък от 14,00 часа, зала №1 /етаж2/ на Съдебна палата гр.Лом, ще се проведе Общо събрание на съдиите в Районен съд гр.Лом за полагане клетва на съдебните заседатели. 


    

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   В Районен съд – Лом бе открита "Стая за изслушване на деца". Стаята е разположена на втория етаж в Съдебната палата - №21.
   "Стаята за изслушване на деца" ще се използва за изслушването на деца, участващи в съдебни процедури, за провеждане на консултации между социален работник и психолог с детето, както  и за място, на което детето ще изчаква своето или на негови близки явяване в съдебната зала.
   Целта е да се избегне допълнително травмиране на детето при участие в съдебен процес, както и да се защитят неговите права.

галерия


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

 

   В Районен съд – Лом е създадена стая "История на Районен съд – Лом", в която са събрани книги, снимки и документи от построяването на Съдебната палата.
   Стаята се намира на втория етаж на Съдебната палата - №23 и е обзаведена с мебели пресъздаващи атмосферата от първите години на функционирането на съда.
   Изработено е табло с информация за всички Председатели на Районен съд – Лом от 1942год. до днес.

галерия


  

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 29.11.2016год. от 15ч. в Съдебна палата – Лом се  проведе текущо обучение на действащите /положили клетва/ съдебни заседатели при Районен съд – Лом от Административния ръководител – Председател на съда.
Обсъдени бяха промените в Закона за съдебната власт, касаещи съдебните заседатели, както и въпроси свързани с дейността им.


 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
           В изпълнение на Образователна програма „Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” на 29.11.2016год. в Районен съд гр. Лом, съвместно с Агенция „Митници” – офис Лом, Районно управление – Полиция гр. Лом, отдел „Закрила на детето” гр. Лом, АК - Монтана и Районна прокуратура – Лом, се проведе лекционен курс на ученици от Х клас на СУ „Димитър Маринов” гр. Лом на тема «Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления извършвани от наркозависими лица.» с лектори: съдия Боряна Александрова и прокурор Ели Лазарова. Присъстваха г-жа Надка Иванова – зам. Директор на СУ «Димитър Маринов» гр. Лом и г-жа Лорета Георгиева – учител по «Право и етика» на Х клас.
Лекцията се осъществи чрез нагледно разиграване на акция за залавяне на наркопласьор - от полицаи при Районно управление гр. Лом. Участие в акцията взе и митничарско куче специално обучено за откриване на наркотични вещества.
След откриването на истинската дрога в колата на мнимия престъпник, в чиято роля влезе полицай, същия бе задържан и осъден на две години и четири месеца затвор и 4000лв. глоба.
 
 
 
 
 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
На 29.11.2016год. в Районен съд гр. Лом, съвместно с Агенция „Митници” – офис Лом, Районно управление – Полиция гр. Лом, отдел „Закрила на детето гр. Лом и Районна прокуратура – Лом, ще се проведе лекционен курс на ученици от СУ „Димитър Маринов” гр. Лом на тема «Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления извършвани от наркозависими лица.» с лектори: съдия Боряна Александрова и прокурор Ели Лазарова.
По време на лекцията ще се извърши нагледно проиграване на съдебен процес - с обвинение за притежание на наркотични вещества, като ще се демонстрира и откриване на наркотични вещества от митничарското куче, обучено за откриване на наркотични вещества.
Събитието е част от Образователна програма „Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.
 
 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
В изпълнение на Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, на 22.11.2016 г. ученици от СУ „Димитър Маринов” гр. Лом посетиха Районен съд – Лом.
Административния ръководител, Председател на съда г-жа Соня Камарашка проведе лекционен курс на учениците  на тема: „Съдебни процедури с участието на деца и правата на децата в тези процедури, органи които могат да им предложат подкрепа и защита”.
След срещата с Председателя на съда последва обиколка на деловодства /гражданско и наказателно/, съдебни зали, служба „Регистратура”, служба „Архив” и служба „Бюро съдимост”.
На присъствалите ученици бяха раздадени календари за 2017 г. и химикалки с логото на Районен съд – Лом.
  
 

 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури е с цел превенция и повишаване на информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България.
На 27.10.2016 г. стартира изпълнението на програмата с посещение на ученици от СУ „Димитър Маринов” гр. Лом на съдебен процес по НОХД № 507/16год. по описа на Районен съд гр. Лом – за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК по чл.343в, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, със съдия – докладчик Соня Камарашка.

 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 24.06.2016 год. в зала №17 на Съдебна палата гр. Лом се проведе обучителен семинар във връзка с реда и сроковете по връчване на призовки, съобщения и други съдебни книжа. Присъстваха представители на всички поканени институции.
 
 

 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 24.06.2016год. в 11, 00 часа, зала №17 (етаж 2) на Съдебна палата гр. Лом ще се проведе обучителен семинар във връзка с реда и сроковете по връчване на призовки, съобщения и други съдебни книжа.
Поканени за участие са кметове и кметски наместници от съдебен район обслужващ територията на Районен съд гр.Лом.
Основната цел на обучението е предотвратяване на отлагане и забавяне на делата, както и отмяна на вече постановени актове поради неправилно връчени призовки и съдебни книжа.
 

 
На 13.05.2016 г. е проведено интервю със съдия Б. Иванова по повод Решение по АНД №65 / 2016 г. по описа на Районен съд гр. Лом, с което се отменява глоба в размер на 2000 лв наложена, във връзка с подаден сигнал на 112 с "невярно съдържание"  за купуване на гласове, излъчено по bTV Новините - Късна емисия - 13.05.2016 г.
 

 
Районен съд – Лом, организира “Ден на отворените врати”, който ще се проведе на 18.03.2016 година  /петък/.
В деня на отворените врати е организирано посещение в Съдебна палата- Лом на ученици от СОУ “Димитър Маринов”гр.Лом, което включва:
 
 • Запознаване с ролята на съдебните служители в различните служби при Районен съд Лом, от главен специалист административно обслужване Зорница Петрова;
 • Обиколка на съдебните служби в Районен съд гр. Лом;
 • Провеждане на симулативен съдебен процес- пресъздаване на съдебно заседание от учениците по наказателно дело с определен предмет на престъпление;
 • Провеждане на Викторина с присъстващите ученици, с осигурени награди;
 
Провеждането на “Ден на отворените врати” в Районен съд – Лом е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 13 март 2016 г., във връзка с провеждане на избори, Съдебна палата гр. Лом ще бъде отворена от 06:00 часа до 19:00 часа.

 

Дежурен прокурор: Прокурор Росен Станев


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 09.02.2016год.- вторник от 11,30 часа, зала №1 /етаж 2/ на Съдебна палата гр. Лом се проведе работна среща между представителите на съда, Районна прокуратура гр. Лом, екип на зона заКрила и консултанти на УНИЦЕФ –България, представени от г-н Милен Гечовски, г-жа Богдана Томова, г- жа Даринка Янкова и двама социални работника: г-н Петко Петков и г-жа Мария Станева.
Детски център за застъпничество и подкрепа Зона заКрила – Монтана представлява иновативна услуга, която се осъществява с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ и БТВ и се апробира за първи път в България в областите Монтана, Шумен и София – град.
Основните цели на Детския център са:

 • Зачитане и спазване на най – висшия интерес на детето;
 • Съпровождане на детето жертва и неговото семейство през целия процес на разследване и възстановяване от преживяното насилие;
 • Консултиране, информиране и подготовка на детето за предстоящето щадящо изслушване в помещение обособено за тях;

Моделът за предоставянето на интегрирани услуги за деца и техните семейства е разработен от УНИЦЕФ, Института за социални дейности и практики и Фондация „Асоциация Анимус".
На срещата бе разяснено от представителите на Детския център за застъпничество и подкрепа: целите на центъра,  „Защо Зона ЗаКрила е важна за децата и техните семейства”, програмите за работа, принципите на работа.
Детският център за застъпничество и подкрепа е стъпка към по-ефективно гарантиране на правата на децата жертви и свидетели на насилие и престъпление. Придружаването, съдействието за щадящо изслушване, подкрепата за преодоляване на последиците от травматично преживяване са само част от мерките, които сме длъжни да предоставим на децата. Това е не само морално, но и юридическо задължение по силата на Конвенцията на ООН за правата на детето и на редица европейски директиви.

  
 
  
 
 

 
С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е
 
“ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”
В РАЙОНЕН СЪД – ЛОМ
 
Във връзка с провеждането на Дни на отворени врати в органите на съдебната власт и във връзка с инициативата на Висшия съдебен съвет, Районен съд – Лом, организира “Ден на отворените врати”, който ще се проведе на 18.03.2016 година  /петък/ от 10.00 часа до 12.30 часа в сградата на съда, намираща се на адрес: пл. „Свобода” №8.
В деня на отворените врати, каним граждани и журналисти, които да посетят сградата на Районен съд Лом, и да се запознаят с организацията на работа на съдиите и съдебните служители, със съдебните процедури, с работата и функциите на съдебните служби.
Провеждането на “Ден на отворените врати” в Районен съд – Лом е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.
 


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 В изпълнение на Образователна програма „Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” и Споразумение за сътрудничество между ВСС и Министерство на образованието и науката, през месец февруари ще се проведат следните лекционни курсове на  учениците от гимназиалния курс при СОУ „Димитър Маринов” гр.Лом:

1. Тема: "Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите.", лектори: съдия Албена Миронова и прокурор Валери Илиев
Дати на провеждане на лекциите: 11.02.2015год.- от 13,30 часа до 14,10 часа, в часа на класния ръководител, Ха и Хб клас;
2. Тема: "Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления извършвани от наркозависими лица.", лектори: съдия Боряна Александрова и прокурор Валери Илиев
Дати на провеждане на лекциите: 25.02.2016год. от 13,30 часа до 14,10 часа, в часа на класния ръководител. 


 

   ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Районен съд гр. Лом организира работна среща между представителите на съда, Районна прокуратура гр. Лом, екип на зона закрила и консултанти на УНИЦЕФ –България, която ще се проведе на 09.02.2016год.- вторник от 11,30 часа, зала №1 /етаж 2/ на Съдебна палата гр. Лом. 
Детски център за застъпничество и подкрепа Зона закрила – Монтана представлява иновативна услуга, която се осъществява с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ и БТВ и се апробира за първи път в България в областите Монтана, Шумен и София – град.
Основните цели на Детския център са:
Ø      Зачитане и спазване на най – висшия интерес на детето;
Ø      Съпровождане на детето жертва и неговото семейство през целия процес на разследване и възстановяване от преживяното насилие;
Ø      Консултиране, информиране и подготовка на детето за предстоящето щадящо изслушване в помещение обособено за тях;


 
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 
На 09 декември 2015 г. в присъствието на магистратите при Районен съд гр.Лом, г-н Александър Димитров Александров от гр. Монтана, положи клетва и подписа Акт за встъпване в длъжност «Държавен съдебен изпълнител» – на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ, във връзка с чл. 278 от Закона за съдебната власт (до провеждане на конкурс), считано от 09.12.2015г.

 

 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  

 
На основание решение взето от заседание на Управителния съвет на сдружение „Съюз на съдиите в България”, проведено на 13 декември 2015 г.”
 1. Съдиите при Районен съд гр. Лом изразяват съпричастност към необходимостта от действителна съдебна реформа, като в знак на съпричастност ще поставят върху тогите си знака на везната, олицетворяващ справедливостта.
 2. Обявявам 16 декември 2015 г. /сряда/ за ден на отворените врати в Районен съд гр. Лом, когато по желание от граждани, представители на други юридически професии и преподаватели по специалност „право”, ще се обсъждат практическата значимост на законодателните промени в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт - за укрепването авторитета на съдебната власт и подобряване на дейността на съдилищата и прокуратурата.
                                          
                                                                   

 


  

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

На 23.11.2015год.- понеделник от 12,00 часа, зала №1 /етаж1/ на Съдебна палата гр.Лом, ще се проведе обучение и подготовка на личния състав на Районен съд гр.Лом от Тихомир Димитров Тодоров- мл.инспектор „ДПК и ПД”- на основание т.2 от Заповед № А-201/20.11.2015год. на административния ръководител на съда и в изпълнение на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлотация на обектите.

 

 Становище на съдиите в Районен съд гр. Лом, относно предстоящата промяна в съдебната карта на Районните съдилища и за мястото на Районен съд гр. Лом при реформиране (преначертаване) картата на съдилищата в Р. България, съобразно Международните стандарти. 

изтегли


Декларация от съдебните служители в Районен съд гр. Лом, във връзка с изразеното становище на магистратите в него по повод приетите критерии за предстоящата промяна в съдебната карта на съдилищата в Република България.


Критерии за промяна в съдебната карта на районните съдилища.  


              В изпълнение Комуникационната стратегия на Съдебната власт, одобрена с Решение на Висш съдебен съвет по Протокол № 10/05.03.2015 год., Ви съобщаваме, че на 15.10.2015год.за времето от 09:00 часа до 11:00 часа се проведе работна среща със следните медии: Людмил Фотев от Българско национално радио и Виржини Вилар от France televisions, във връзка с постановени от Районен съд гр. Лом и влезли в законна сила съдебни актове по отношение на М.И.Г. от гр. Лом.3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР