Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Новини и информация    Комуникационна стратегия  
 Комуникационна стратегия

Във връзка с реализирането на Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2017/2018 година, Районен съд – Лом обявява конкурс за есе на тема по избор от желаещите да участват ученици.

Предложени теми за избор:

 1. Защо е важно съдебната власт да бъде независима
 2. Законът и несправедливостта
 3. Моята представа за съдебната власт
 4. Човекът е свободен когато се подчинява на законите, а не на друг човек
 5. Какво бих направил, ако съм съдия
 6. Познатата и непозната съдебна власт
 7. Справедливостта и съдебната власт
 8. Законите обединяват държавата. Секст Емпирик
 9. Законът управлява хората, а разумът – закона. Томас Фулър
 10. Законът е израз на общата воля. Монтескьо
 11. Народът е силен там, където се зачитат законите - латинска народна мъдрост
 12. Уважавам закона, защото….
 13. Където уважават закона, цари справедливостта

Есето трябва да представя разбирането на ученика за значението на законите за държавата, обществото и за самия него. Текстът трябва да бъде в рамките на 3 до 5 страници.

Желанието на Районен съд - Лом, е с този конкурс да мотивира младите хора да осмислят ролята на закона като пазител на устоите на държавата и на обществения живот и в този контекст да преценят значението на личното си поведение. Ще бъдат оценявани задълбочената мисъл и познания, както и добрата езикова култура.

Есетата трябва да бъдат предадени до 15 март 2018 г. в Районен съд – Лом на административен секретар / ет.2, стая №3/, или на интернет адрес: court@rclom.org

Авторите трябва да посочат трите си имена и телефон за връзка. Творбите им ще бъдат оценени от комисия, определена със заповед на Председателя на Районен съд – Лом.

Комисията ще класира три есета. Всички участници ще бъдат поканени в 16 април 2018г. – Деня на Българската конституция, в дена на провеждане на „Ден на отворените врети“ в Районен съд – Лом, за обявяване на резултатите от конкурса.

 

 
 
В изпълнение на Решение на Висш съдебен съвет взето с Протокол №34/29.09.2016год., с което се одобрява Концепция на Образователна програма „Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” и Споразумение за сътрудничество между ВСС и Министерство на образованието и науката.
 
 

 
На 27.10.2016 г. стартира изпълнението на програмата с посещение на ученици от СУ „Димитър Маринов” гр. Лом на съдебен процес по НОХД № 507/16год. по описа на Районен съд гр. Лом – за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК по чл.343в, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, със съдия – докладчик Соня Камарашка
 
    
   


 
На 18.03.2016 год. в Районен съд гр. Лом се проведе „Ден на отворените врати”.
Инициативата премина при голям интерес – присъстваха ученици от десетите класове на  СОУ “Димитър Маринов” гр. Лом.
Посещението протече по следния начин:
 • На учениците бяха раздадени Конституция на Република България, информационни брошури за Районен съд гр. Лом и годишни календарчета с логото на съда;
 • Презентация на тема  „Ролята на съдебните служители в различните служби при Районен съд Лом”, от главен специалист административно обслужване Зорница Петрова;
 • Обиколка на съдебните служби в Районен съд гр. Лом;
 • Запознаване с дейността на прокуратурата;
 • Посещение в деловодството на Районна прокуратура гр. Лом;
 • Провеждане на Викторина от съдебни секретари Б. Костова и А. Рангелова с присъстващите ученици, като на отговорилите правилно бяха раздадени и награди;
 • Провеждане на симулативен съдебен процес - пресъздаване на съдебно заседание от учениците по наказателно дело с определен предмет на престъпление в присъствието на Председателя на съда г-жа С. Камарашка, Районен прокурор г-н Р. Станев, съдии, прокурори, съдебни служители и служители на Районна прокуратура гр. Лом;

Провеждането на “Ден на отворените врати” в Районен съд – Лом е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.
 
    
    
    
 

 
В изпълнение на решение на Комисия „Публична комуникация” на Висш съдебен съвет взето с Протокол № 34 / 20.10.2015 год. в Районен съд гр. Лом стартира реализацията на Образователна програма „Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” 2015/2016 год.
За училище–партньор е избрано СОУ „Димитър Маринов” гр. Лом. Изборът на училището е продиктуван от това, че вече има създадени взаимоотношения между Районен съд гр. Лом, Районна прокуратура гр. Лом и СОУ „Димитър Маринов” гр. Лом.
Поредната съвместна среща на училището и съда се проведе на 07.01.2016 год. от 13 часа, в сградата на СОУ „Димитър Маринов” гр. Лом.
В нея взеха участие ученици от шести и седми клас и учители. Присъстваха: Председателя на Районен съд гр. Лом г-жа Соня Камарашка, прокурор Ели Лазарова, г-жа Марина Филипова – представител на Отдел „Закрила на детето” гр. Лом, Даниела Георгиева и Асен Асенов – инспектори в Детска педагогическа стая гр. Лом и Зорница Петрова – главен специалист административна дейност в Районен съд гр. Лом.
Учениците бяха запознати със:
 • законовите изисквания за вечерния час до 20:00 часа на лица до 14 години, след който трябва да бъдат придружавани от родител или пълнолетно лице, което да има пълномощно от родителя, че може да придружава детето;
 • санкциите, които се налагат на родителите, когато след 20:00 часа се установи,че детето е навън или в заведение без придружител;
 • за важността да имат релевантно поведение в обществото;
 • за възпитателни мерки, които се налагат по Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
 • за реда и начина да потърсят помощ, в случай че станат обект на престъпление и др.

След края на срещата на присъствалите ученици и учители, бяха раздадени информационни брошури за Районен съд гр. Лом и календарчета.

   

  


 
По Оперативна програма "Административен капацитет" бяха създадени десет телевизионни рубрики, представящи съдебнaта власт. Рубриките, обособени под заглавието "Третата власт отвътре", бяха излъчени по БНТ, като в момента са достъпни в сайта на телевизията и сайта на  ВСС.
 

В изпълнение на Решение на Висш съдебен съвет взето с Протокол №34/29.09.2016год., с което се одобрява Концепция на Образователна програма „Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” и Споразумение за сътрудничество между ВСС и Министерство на образованието и науката.

 


3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР