Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 За ГРАЖДАНИ    Коя служба ни е необходима?  
 Коя служба ми е необходима?


 
В тази служба се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа.
 

 
СЛУЖБА „СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО”
В съдебното деловодство можете да получите информация за всички образувани и неприключени дела. Там се организират и съхраняват всички дела. Деловодството е организирано в отделни деловодства на:

 
СЛУЖБА „АРХИВ”
В архива се съхраняват всички свършени дела и приключените деловодни книги.
 

 
СЛУЖБА "ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ КНИЖА”
Тази служба организира връчването на призовки и съобщения на участници в съдебни производства.
 


СЧЕТОВОДСТВО И КАСА
В счетоводството се правят справки за погрешно внесени държавни такси, парични гаранции,  издават се удостоверения и др. Тук се изплащат хонорари на съдебни заседатели, съдебни експерти и др.


Приема заявления за издаване на свидетелства за съдимост на всички български граждани, с изключение на родените в чужбина.
Има възможност и за издаване на електронно свидетелство за съдимост.

В тази служба се реализира Изпълнителното производство като финалната фаза на съдебния процес. To прави възможно изпълнението на съдебното решение, когато длъжникът не прави това доброволно.СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА
В нея се извършва вписване на искови молби, с които се завеждат дела, касаещи права върху недвижими имоти и на постановените по тези дела съдебни актове. 


3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР