Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Профил на купувача  
 Профил на купувача

Решение за прекратяване на процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, обявена чрез обява с изх. №9079088 / 31.07.2018 г.
 
Протокол от работа на комисия за разглеждане, оценка на офертите и класиране на участниците в Обществена поръчка, обявена чрез обява с изх. №9079088 / 31.07.2018 г.
 

 
Заповед № А-66 / 13.08.2018 на ИФ Председател на ЛРС - утвърждаване на комисия за отваряне на оферти
 
Информация за удължаване на срока по обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 
Заповед № А-63 / 08.08.2018 на ИФ Председател на ЛРС - комисия за избор на оферта
 

 
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 
Документация за провеждането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява
 
Приложение № 1 - Оферта на участника
Приложение № 2 - ЕЕДОП
Приложение № 3 - Предложение за изпълнение на обществе-ната поръчка
Приложение № 4 - Ценово предложение
Приложение № 5 - Проект на договор
 
 

 
Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в Районен съд - Лом
 


3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР