Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Юрисдикция, представяне и история  
 Представяне и юрисдикция

Районен съд гр. Лом е един от 3-те районни съдилища в Монтански съдебен окръг.
Района на действие на съда включва пет общини – Лом, Вълчедръм, Брусарци, Медковец и Якимово с общо 39 населени места.
В съда работят седем съдии, един държавен съдебен изпълнител, двама съдии по вписванията и 27 съдебни служители.
Правораздаването в Република България се осъществява от Върховен касационен съд на Република България, Върховен административен съд, апелативни, административни, окръжни, военни и районни съдилища. Районният съд е основен първоинстанционен съд и на него са подсъдни всички дела, освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд.
Правосъдието се осъществява в името на народа. Съдът осъществява контрол за законност на актовете и действията на административните органи.
Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса. Те могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон.
Съдът осигурява равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес. Производството по делото осигурява установяването на обективната истина. Разглеждането на делата е публично, освен ако законът предвижда друго. Актовете на правораздаването се мотивират.
В определени от закона случаи в правораздаването участват и съдебни заседатели. 
 
И С Т О Р И Я
    След Освобождението на България от османско робство, като непосредствена цел пред Руското временно управление е полагане на основите на българската държавност. Под ръководството на княз Дондуков-Корсаков, ръководител на Временното руско управление, е създадена организация на централното и местно управление, войска , полиция, съдебна власт, здравеопазване, образование.

    Начало на изграждане на съдебната система в новоосвободената страна се поставя от Временните правила за устройство на съдебната система, издадени на 24.08.1878 година, действали до създаването на първия Закон за устройство на съдилищата от 02.06.1880 година.

    Ето какво пише Димитър Попов в „Град Лом и околията му“ („Економическо развитие с кратки географски и исторически бележки“, Лом, печатница „Зора“ - 1927 г., стр. 71-72):

 

Покана за освещаване на новопостроената Съдебна палата

... и част от списъка с поканените гости3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР