Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 За контакт  
 Контактна информация

3600, гр. Лом,
пл. "Свобода" № 8,

факс: 0971 / 60216

e-mail: court@rclom.org
 
разположен в центъра на гр. Лом, на разстояние 50 км от областния център гр. Монтана


Административен секретар – ет. 2, каб. 3, тел.: 0971 / 68 101, court@rclom.org

Служба „Деловодство”:
               - гражданско деловодство – ет.1, тел.: 0971 / 68148, 08:30ч - 17:00ч, без почивка, gd@rclom.org
               - наказателно деловодство – ет. 1, тел.: 0971 / 68128, 08:30ч - 17:00ч, без почивка, nd@rclom.org
               - съдебно-изпълнително деловодство – ет. 1, каб. 6, тел.: 0971 / 68136, 08:30ч - 17:00ч, без почивка, sid@rclom.org

Регистратура – ет. 1, тел.: 0971 / 68124, 08:30ч - 17:00ч, почивка от 12:30ч - 13:00ч

Служба „Архив” – ет. 1, каб. 9, тел.: 0971 / 68138, 08:30ч - 17:00ч, почивка от 12:30ч - 13:00ч

Бюро съдимост” – ет. 1, тел.: 0971 / 68139, 08:30ч - 17:00ч, почивка от 12:30ч - 13:00ч

Счетоводство” - ет.2, каб. 5, тел. 0971 / 68146

Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” – 0971 / 68124, 08:30ч - 09:30ч и 16:00ч - 17:00ч

Служба „Съдебни секретари” – ет. 1, тел.: 0971 / 68121, 68122, 68123, 68141

  

Банкова Информация Депозити

"ОББ"АД офис гр. Лом
 гр. Лом, ул. Славянска № 38, тел.: 0971 / 66701

 Банкова сметка за депозитни суми:  BG14UBBS80023300123336
 Банков код:               UBBSBGSF

 Суми, внасяни по депозитна сметка на съда:

  • депозити за вещи лица (по всички дела);
  • задатъци за участие в ПП (по изпълнителни дела);
  • депозити за свидетели (по всички дела);
  • депозити за особен представител (по всички дела);
  • авансови държавни такси  с ДДС (по изп. дела чл.30-чл.50 от ТДТ към ГПК);
  • пропорционални такси с ДДС (по изпълнителни дела);
  • такси за електронни справки от РБСС (0,80лв по изпълнителни дела);
  • присъдени суми по дълга (по изпълнителни дела).

 

Банкова Информация Държавни Такси

"ОББ"АД офис гр. Лом
 гр. Лом, ул. Славянска № 38, тел.: 0971 / 66701

 Банкова сметка за държавни такси: BG23UBBS80023106038105
 Банков код:               UBBSBGSF 3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР