Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
За СЛУЖИТЕЛИ
Публични продажби на ДСИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Зaщита на лични данни
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Профил на купувача
Бланки и формуляри
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Новини и информация  
 Новини от съда

 
НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И АДВОКАТИТЕ
 
На 18.10.2019 г. ще бъде извършена ДДД (дезинфекция, дезинсекция и дератизация) обработка на съдебна палата гр. Лом, поради което работата на съда с граждани и адвокати ще бъде до 16:00 часа
 
Дежурни съдебни служители до 17:00 часа:
  • Съдебен деловодител в служба "Регистратура"
     

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.
  Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително, на електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса.
   Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.
 

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
   РАЙОНЕН СЪД - ЛОМ организира „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" на 12.04.2019год. /петък/, в сградата на съда намираща се на пл.“Свобода“ №8.
   Инициативата е част от кампанията на Висшия съдебен съвет за провеждане на „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“ и има за цел да допринесе за повишаване на правната култура на младите хора, както и за повишаване на доверието на гражданите в съдебната система.
   През целият ден ще бъде осигурен достъп до деловодствата на съда и съдебните зали, като всички желаещи да присъстват могат да се запознаят с организацията на работа на съдиите и съдебните служители, със съдебните процедури, с работата и функциите на съдебните служби.
 

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
   Във връзка с провеждането на Дни на отворени врати в органите на съдебната власт и във връзка с инициативата на Висшия съдебен съвет, Районен съд – Лом, организира “Ден на отворените врати”, който ще се проведе на 17.03.2017г.  /петък/ от 11:00 часа до 13:30 часа в сградата на съда, намираща се на адрес: пл. „Свобода” №8.
   В деня на отворените врати, каним граждани и журналисти, които да посетят сградата на Районен съд - Лом, и да се запознаят с организацията на работа на съдиите и съдебните служители, със съдебните процедури, с работата и функциите на съдебните служби.
   Провеждането на “Ден на отворените врати” в Районен съд – Лом е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.
 

 
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
 
ПРОВЕЖДА ПЪРВОТО В БЪЛГАРИЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ГЛАСУВАНЕ НА ВСИЧКИ СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ
 
На 16 и 17 ноември 2016 г. от 9 ч. до 18 ч. всеки магистрат има възможност да участва в тестовия избор за членове на нов състав на Висшия съдебен съвет. Целта е да се изпробва надеждността на системата, която удостоверява волята на съдиите, прокурорите и следователите и осигурява получаването на пряк, бърз и точен изборен резултат. 
 
 
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ МАГИСТРАТИ ДА УЧАСТВАТ В
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИЯ ИЗБОР
НА НОВ СЪСТАВ НА ВСС!
 
 

 
Изплащането на СЪДЕБНИ ГАРАНЦИИ И ДЕПОЗИТИ  ЗА ВЕЩИ ЛИЦА, съгласно т. 2.2 и т. 2.4 от Правилата за определяне на реда за откриване на набирателни сметки и Протокол № 24 на Висш съдебен съвет, ще се извършва всекидневно по банков път след представяне на необходимите разходни документи /фактури и декларация по чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ/.
Суми за СЪДЕБНИ ГАРАНЦИИ И ДЕПОЗИТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА, НЕПОТЪРСЕНИ в законоустановения давностен срок една година от датата, когато са станали изискуеми, се КОНФИСКУВАТ и внасят в приход на държавния бюджет.
ДЕПОЗИТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА, изплащани от бюджета се разплащат до края на бюджетната година!
 

 
НА ВНИМАНИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ – УЧАСТНИЦИ В ПУБЛИЧНИ ПРОДАЖБИ, РЕГИСТРИРАНИ В СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА ПРИ РАЙОНЕН СЪД ГР. ЛОМ:
 
ПРИ ИЗПРАЩАНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОЩАТА ИЛИ КУРИЕР ВЪРХУ ПЛИКА НА ВИДНО МЯСТО ДА СЕ ИЗПИСВА „НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” ЗА НАСОЧВАНЕ ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПРИЕМАЩИ ПОЩАТА НА СЛУЖБАТА ВЪВ ВРЪЗКА С НЕНАРУШАВАНЕ ЦЕЛОСТТА НА ПЛИКА.
 
РЪКОВОДИТЕЛ СИС при РС Лом: ЕМИЛИЯ СТРАХИЛОВА
 

 
       По Оперативна програма "Административен капацитет" бяха създадени десет телевизионни рубрики, представящи съдебнaта власт. Рубриките, обособени под заглавието "Третата власт отвътре", бяха излъчени по БНТ, като в момента са достъпни в сайта на телевизията и сайта на  ВСС.
 

 
 

 
        В Районен съд гр. Лом се извършват безналични плащания на държавни такси по транзитната сметка, чрез монтирани терминални устройства ПОС в „Бюро съдимост” и служба „Регистратура”.
 

 
        В изпълнение на решение на ВСС по протокол № 25 от заседание, проведено на 18.07.2007 г., Ви предоставяме одобрения примерен образец за сигнал до Комисията за борба с корупцията при ВСС.
Попълнената бланка поставете в специално изработената за целта кутия за сигнали за корупция, която се намира във фоайето на Районен съд гр. Лом, първи етаж.
 

 
До всички, регистрирани по търговския закон юридически лица
(Банки, ЧЕЗ, ВИК, НАП, ЧДВ и други-взискатели по изпълнителните производства по описа на Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд гр. Лом)
 
Във връзка с регистрацията на Съдебно изпълнителната служба при Районен съд гр. Лом от 01.10.2013 г. по ЗДДС, молим да подадете заявления до службата на горепосочения адрес с указания за:
 
Адрес за кореспонденция и лице, което ще получава издадените фактури от Районен съд гр. Лом по ДДС за внесените от вас авансови държавни такси по Тарифа 1 в частта й за съдебното изпълнение от чл. 30 до чл. 58.
 
Ръководител Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд Лом:
ЕМИЛИЯ СТРАХИЛОВА
 

 
ВАЖНО: Считано от 01.10.2013 г., съгласно чл. 3, ал. 5, т. 1 б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител при РС Лом, се дължи ДДС.

        При внасяне на суми по дела в платежното нареждане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася банковия превод.
        Всички държавни такси, съгласно ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК), приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г., обн. ДВ, бр. 22 от 28.02.2008г., в сила от 01.03.2008 г., в обхвата от чл. 30 до чл. 58 вкл., върху размера на които  следва да се начислява (добавя) и ДДС по ЗДДС в размер на 20%, отнасящи се до изпълнителни  дела на съдебно изпълнителната служба при  Районен съд – гр. Лом, да се внасят (превеждат) САМО по банкова сметка:
 
IBAN: BG14UBBS80023300123336,
BIC: UBBSBGSF
набирателна на РС ЛОМ
в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
   

 
ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
 
         Съгласно чл. 35а от Наредба № 8 от 26.02.2008 година за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост , който регламентира предоставянето на електронна услуга в областта на издаване на свидетелство за съдимост на неосъждано лице. Издаването ще се извършва по електронен път от Централна база данни „Съдимост“, след подаване на заявление в Уеб форма на електронния адрес Министерство на правосъдието https://cs.mjs.bg, чрез идентифициране на заявителя с електронен подпис.
 
        Заявител може да бъде само физическо лице, на което е издаден квалифициран електронен подпис или друго средство по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
        Системата ще генерира уникален код на заявката и заявителят ще има възможност да заяви адрес на електронна поща за получаване на електронно подписаното свидетелство за съдимост, както и код, чрез който да го достъпи на посочения сайт.
        Електронното свидетелство за съдимост, ще се издава след заплащане на държавна такса, която ще бъде определена в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. ДВ, бр. 15 от 1996 г., загл. доп. ДВ, бр. 2 от 1997 г., загл. изм. ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., загл. изм. ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.).
        Електронното свидетелство за съдимост ще важи за срок шест месеца от датата на издаването му и ще има същата сила, както писмената форма издавана по досегашния ред.
        Вписаните в електронното свидетелство за съдимост данни, ще удостоверяват информация за лицето находяща се в Централната база данни „Съдимост“, към момента на заявяването му. Всички обстоятелства във връзка с издаване на електронно свидетелство за съдимост ще се съхраняват в електронния архив.
        Системата ще гарантира повишена сигурност и защита на личните данни.


3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР