Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Свободни работни места  
 Свободни работни места

Съгласно решение по т.5 от Протокол № 14 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.05.2018г.
 
Е ОБЯВЕН, на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 49/05.12.2017 г., т. 15.2., във вр. с чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ, КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 2 (две) длъжности „съдия” в Районен съд - Лом.
На основание чл. 181, ал. 2 и ал. 4 от ЗСВ и чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, кандидатите подават лично или от писмено упълномощен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник. Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се приемат. При подаване на заявлението всеки кандидат получава входящ номер и дата, като към него се прилагат следните документи:
  • Автобиография, подписана от кандидата;
  • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”. Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;
  • Нотариално заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
  • Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване и медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет;
  • Нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността;
  • Декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ, по образец;
  • Най- малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионални качества на кандидата;
  • Попълнен въпросник по образец във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества;
  • Мотивационно писмо;
  • Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.
Датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит, както и разпределението на кандидатите по зали допълнително да се обнародва в Държавен вестник и да се публикувa на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
Устният изпит да се проведе по график и на места определени от конкурсната комисия.
Решението, което съдържа документите, които се изискват, срока и мястото за подаването им, програмата, по която се провежда конкурсът, датата, часа и мястото на провеждане на конкурса ще се обнародва в „Държавен вестник” и публикува в един централен всекидневник, и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР