Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Свободни работни места  
 Свободни работни места

Протокол № 1 от заседание на Комисията за допускане на кандидати за участие в конкурс за длъжността "съдебен деловодител - гражданско деловодство"
 

 
Комисия за провеждане на конкурс  за длъжността "съдебен деловодител - гражданско деловодство", назначена със Заповед №21 / 11.02.2019 г. на Председателя на Районен съд Лом
 

 
РАЙОНЕН СЪД-ГР.ЛОМ обявява КОНКУРС на основание Заповед № 2/07.01.2019г. на Административния ръководител – Председател на Районен съд – Лом за заемане на 1 щ.бр. за длъжността „съдебен деловодител – гражданско деловодство
 
Кратко описание на за длъжността «съдебен деловодител» при Районен съд - Лом:
Окомплектова образуваните дела,прилага новопостъпили документи/ подрежда и номерира документите към делата/, подготвя делата за доклад, изготвя списъци на призовани за първо съдебно заседание лица, изпълнява указанията на съдията- докладчик по делото, изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата, изготвя преписи от документи и решения, вписва данни по делото- ръчно и на компютър в деловодната програма САС „Съдебно деловодство”, прави справки по делата, извежда статистически данни по делата, води деловодните книги и регистри съгласно Правилника за администрацията в съдилищата, изпълнява други задължения, свързани с документооборота възложени от административния ръководител на съда или административния секретар.
 
Минимални  изисквания за заемане на длъжността:
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгл. чл.107а от КТ, чл.11 и чл.137 от ПОС:
 • е български гражданин;
 • е навършило пълнолетие;
 • не е поставено под запрещение;
 • не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, в Правилника за съдебната администрация, в Класификатора по чл. 341, ал. 1 ЗСВ и в длъжностната характеристика за съответната длъжност;
 • не е в йерархическа връзка на ръководството и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 • не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/, ликвидатор или синдик;
 • не е народен представител;
 • не е общински съветник;
 • не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.
Специфични изисквания за заемане на длъжността „съдебен деловодител":
 • средно образование;
 • трудов стаж – минимум 3 години, като предимство ще е работа на такава длъжност или на друга, пряко свързана длъжност, по време на което кандидатът е придобил специфичните знания, умения и способност да изпълнява успешно описаните задължения;
 • Да притежава отлични умения и задълбочени познания по общи деловодни техники, на съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, много добри познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.
 • Да притежава умения за работа в екип и способност за разрешаване на конфликтни ситуации.
 • Познания на нормативната уредба на организацията и работата на съдебната администрация – ПАС, Етичния кодекс на съдебните служители и други нормативни актове имащи пряко отношение към извършваната от служителя работа.
Необходими документи:
Заявление за участие в конкурса  по образец 1, към което кандидатът   прилага:
 • Подробна професионална автобиография – европейски формат;
 • Мотивационно писмо;
 • Копия от документи за придобито образование /със заверка от кандидата/;
 • Медицинско свидетелство за постъпване на работа – оригинал;
 • Копие от документ за компютърна грамотност /със заверка от кандидата/;
 • Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 340, ал.2 от ЗСВ, - по образец.
 • Декларация по чл. 340, ал.1 от ЗСВ, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен от правото да заема определена длъжност - по образец.
 • Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност;
 • копия на документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка /със заверка от кандидата/;
 • препоръка/и от предишен работодател/и.
 • декларация - съгласие за обработка на лични данни - по образец
Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на три етапа, като до втори и всеки следващ  етап ще бъдат допуснати кандидатите, успешно издържали предходния етап.
 • Първи етап – по документи – разглеждане и оценка на постъпилите заявления и допускане до втори етап на конкурса;
 • Втори етап – писмен изпит за проверка на познанията по стилистика, правопис, граматика, пунктуация, на компютърните умения за текстообработка  с Word   и тест за проверка на познанията на нормативната уредба за работата на съдебната администрация съобразно Правилника за администрацията в съдилищата и Етичния кодекс на съдебните служители.
 • Трети етап – събеседване с допуснатите кандидати.

Датите за провеждане на писмения изпит и събеседването с допуснатите кандидати ще бъдат обявени писмено при условията на чл. 93, ал.3 от КТ.
 
Събеседването ще се проведе с кандидатите получили оценки: 4, 5 и 6 от вторият етап на конкурса.

Минимален размер на основната месечна заплата: 621 лв. и минимален ранг за длъжността – V-ти  – 25лв.

Място и краен срок за подаване на документите:
Документите могат да се подават на адрес: Районен съд - Лом, пл.”Свобода” № 8, ет.2 - административен секретар, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа.
 
Крайният срок изтича след 30 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.
 
Кандидатите могат да се обръщат за повече информация на телефон 0971/ 68 101 и 0971/ 68 146.

Документите се подават лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/.


3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР