Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Съдебни заседатели  
 Съдебни заседатели

Съдебни заседатели, положили клетва в Районен съд гр. Лом: 
 1. Милко Богданов Христов (педагог) от гр. Лом, обл. Монтана;
 2. Габриела Иванова Борисова (педагог) от гр. Лом, обл. Монтана;
 3. Горан Цветанов Горанов от гр. Лом, обл. Монтана;
 4. Екатерина Николова Иванова (педагог) от гр. Лом, обл. Монтана;
 5. Бойка Иванова Бадикова от гр. Лом, обл. Монтана;
 6. Стоянка Стоянова Софрониева от гр. Лом, обл. Монтана;
 7. Елка Константинова Софрониева от гр. Лом, обл. Монтана;
 8. Юлий Теодосиев Йорданов от гр. Лом, обл. Монтана;
 9. Вилияна Кирилова Стоянова - Опрова (педагог) от гр. Лом, обл. Монтана;
 10. Здравко Генадиев Здравков от гр. Лом, обл. Монтана;
 11. Росица Цветанова Русинова (педагог) от гр. Брусарци, обл. Монтана;
 12. Елица Гошова Азаджийска от гр. Вълчедръм, обл. Монтана;
 13. Тони Георгиев Трайков от с. Мокреш, обл. Монтана;
 14. Ивета Любомирова Иванова от с. Расово, обл. Монтана;
 15. Петрана Валентинова Иванова от с. Комощица, обл. Монтана;
 16. Клавдия Йосифова Илиева от с. Якимово, обл. Монтана;
 17. Веса Петрова Цанкова (педагог) от с. Василовци, обл. Монтана;
 18. Николинка Златанова Проданов (педагог) от гр. Лом, обл. Монтана;
 19. Емил Иванов Миланов от гр. Лом, обл. Монтана;
 20. Елисавета Иванова Методиева от гр. Лом, обл. Монтана;
 21. Сузана Маринова Георгиева (педагог) от гр. Лом, обл. Монтана;
 22. Росен Горанов Русинов от гр. Лом, обл. Монтана;
 23. Огнян Христов Евтимов (педагог) от гр. Лом, обл. Монтана;
 24. Ганчо Горанов Иванов от гр. Лом, обл. Монтана;
 25. Тодорка Страхилова Николова от гр. Лом, обл. Монтана;
 26. Румянка Цветанова Николова от гр. Лом, обл. Монтана;
 27. Юлия Асенова Златанова-Порчева от гр. Лом, обл. Монтана;

 
На 27.02.2016 г., 14:00 часа в зала №1, ет. 2 се проведе Общо събрание на съдиите в Районен съд гр. Лом - за полагане клетва на съдебните заседатели.
 
В залата присъстваха всички съдебни заседатели, избрани от Общото събрание на съдиите в Окръжен съд – Монтана.
 
Всички присъстващи съдебни заседатели тържествено пристъпиха към полагане на клетвата:
 
Заклевам се,
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
да прилагам точно Конституцията и законите на Република България,
да изпълнявам задълженията си по съвест и вътрешно убеждение,
да бъда безпристрастен, обективен и справедлив,
да допринасям за издигане престижа на професията,
да пазя тайната на съвещанието, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона.
 
Заклех се!
 
Всеки съдебен заседател подписа „клетвен лист”.
 
След полагане на клетвата се проведе обучение от главен специалист административно обслужване, на следните теми:
 1. Какви са задълженията на съдебния заседател;
 2. Какви са отговорностите на съдебния заседател;
 3. Какво е възнаграждението на съдебния заседател;
 4. Запознаване с Вътрешни правила за организацията на работа и правила на поведение на съдебните заседатели;
 5. Обучение за работа с класифицирана информация на съдебните заседатели.

 
Заповед на Административния ръководител за определяне на съдебни заседатели за участие в съдебни заседания по наказателни дела. 
 

  
На 11.12.2015 г., 14:00 часа в зала №1, ет. 2 се проведе Общо събрание на съдиите в Районен съд гр.Лом - за полагане клетва на съдебните заседатели, мандат 11.12.2015 г. до 11.12.2020 г.
 
В залата присъстваха 18 от 20 - те съдебни заседатели, избрани от Общото събрание на съдиите в Окръжен съд – Монтана на 19.10.2015 г.
 
Всички присъстващи съдебни заседатели тържествено пристъпиха към полагане на клетвата:
 
Заклевам се,
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
да прилагам точно Конституцията и законите на Република България,
да изпълнявам задълженията си по съвест и вътрешно убеждение,
да бъда безпристрастен, обективен и справедлив,
да допринасям за издигане престижа на професията,
да пазя тайната на съвещанието, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона.
 
Заклех се!
 
Всеки съдебен заседател подписа „клетвен лист” и пое петгодишния си мандат, считано от 11.12.2015 г.
 
След полагане на клетвата се проведе обучение от главен специалист административно обслужване, на следните теми:
 1. Какви са задълженията на съдебния заседател;
 2. Какви са отговорностите на съдебния заседател;
 3. Какво е възнаграждението на съдебния заседател;
 4. Запознаване с Вътрешни правила за организацията на работа и правила на поведение на съдебните заседатели;
 5. Обучение за работа с класифицирана информация на съдебните заседатели.

     

 

Начално обучение за съдебни заседатели

модул 1    модул 2    модул 3 

    

Вътрешни правила за oрганизация на работата на съдебните заседатели при Районен съд гр. Лом 

Наредба № 7 / 28.09.2017г. за съдебните заседатели


3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР