Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Структура на съда
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Прессъобщения, новини и информация
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен отчен съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Годишен статистически отчет  
 Годишни статистически отчети

Доклад за работата на РАЙОНЕН СЪД гр. Лом през отчетната 2016 г.

Допълнение към доклада за работата на РС Лом през отчетната 2016 г.

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №5а

Приложение №6

Презентация на доклада3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР