Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
За СЛУЖИТЕЛИ
Публични продажби на ДСИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Зaщита на лични данни
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Профил на купувача
Бланки и формуляри
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 За ГРАЖДАНИ  
 Пътеводител на гражданина

Приемно време на Административен ръководител - Председател на Районен съд - Лом
 
Всеки четвъртък от 14:00 до 15:00 часа, след предварително подадено писмено заявление и кратко описание на проблема.
Не се осъществява прием на лица, които имат висящи дела.
Писмените заявления се подават при административния секретар.
 

 
Във връзка с изпълнение от Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола“ на проект „Домашното насилие – проблем на обществото. Стратегии за социална и правна подкрепа, както и за подобряване на правоприлагането по Закона за защита от домашното насилие“, финансирано с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег.№93-00-159/2019г. от Министерство на правосъдието е разкрита телефонна линия за консултиране на пострадали от домашно насилие – 0895 75 00 99 и телефонна линия за консултиране на извършители на домашно насилие, осъзнали агресивните си импулси – 0878 60 93 88.
 

 
Коя служба ни е необходима?
 

 
На вниманието на гражданите
 
Във връзка с мерките за защита от домашното насилие, представяме на Вашето внимание координатите на организации с нестопанска цел, работещи в сферата на превенцията и защитата от домашно насилие, които изпълняват програми за предоставяне на помощ на лица, пострадали от домашно насилие и специализирани програми за лица, които са извършили домашно насилие:
 
На територията на съдебен район Монтана - СДРУЖЕНИЕ „АЛИАНС ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА”, гр.София 1000, бул. „В.Левски” №33, тел. 02/963 53 57, e-mail: bulgarian_alliance@mail.bg

Лице за контакт: Дияна Видева.
 
 

Наръчник и пътеводител в съдебните процедури

Настоящия наръчник е предназначен за граждани, които по различен повод имат интерес да получат съдебна санкция за регулиране на обществено отношение. Той не е предназначен за адвокати, юрисконсулти и студенти от юридическите факултети и други практикуващи юристи. Този наръчник не може да замени помощта на адвоката и ако сте решили, че запознавайки се с него ще елиминирате необходимостта да използвате квалифицирана правна помощ ще сгрешите. Но този наръчник може да направи живота Ви значително по-лесен, като Ви даде необходимата информация за условията за подаване на искова молба за движението на подадения от Вас документ в съда и друга полезна информация. Целта на авторите на този наръчник е да направят по – прозрачни и разбираеми за гражданите съдебните процедури, да им спестят излишните въпроси и притеснения. Описаните процедури касаят граждански и административни дела в първа и втора инстанция.
 
Пътеводителят е предназначен за граждани, които желаят да си отговорят на въпроса: "Какво представляват съдебните процедури?".


НАРЪЧНИКА и ПЪТЕВОДИТЕЛЯ се разпространяват безплатно.


3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР