Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Структура на съда    Съдии по вписванията  
 Съдии по вписванията

ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ - ръководител на съдиите по вписванията
ИЛУШКА ВЕСЕЛИНОВА ПАСТУХОВА - съдия по вписванията
ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЬОВА - съдия по вписванията
 
Адрес: гр. Лом, пл. Свобода №8, Районен съд, I етаж, кабинети №10 и №12.
Работното време с граждани: от 09:00 – 12:00 часа и oт 13:30 – 16:30 часа.
Телефон: 0971 / 68119
Телефон: 0971 / 68140
 
Район на действие: само в своя район, който покрива територията на Районен съд гр. Лом
 
Основни функции:
  1. Разпореждане за вписвания, отбелязвания или заличавания в имотния регистър или за техния отказ;
  2. Произнасяне за издаването на преписи, справки, удостоверения за сделки с недвижими имоти, възбрани, учредени ипотеки или други вещни права;
  3. Извършване на нотариални и други действия, предвидени в закона. 
     

Съдиите по вписванията нямат статут на магистрати. Назначават се и се освобождават от министъра на правосъдието.

Съдиите по вписванията не дават консултации. 

Агенция по вписванията - деловодство:

3600, гр. Лом,
пл. Свобода 8,
каб. 11, тел. 0971 / 66079

Банкова сметка за държавни такси на Агенцията по вписванията:
BG21CREX92603114548701
BIC: CREXBGSF
ТБ „Токуда Банк” АД


3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР