Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Структура на съда
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Прессъобщения, новини и информация
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Годишен отчен съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Бланки и формуляри  
 Бланки и образци

Молба за издаване на съдебно удостоверение
Декларация по чл. 9, ал. 3 от Закона за защита от домашно насилие
Заявление за издаване за свидетелство за съдимост
 
Молба за издаване на изпълнителен лист
Молба за издаване на удостоверение за наличие на изпълнителни дела
 
Молба за издаване на документи по брачни дела
Молба за теглене на сума от влог на малолетно дете
 
Молба за теглене на сума от влог на непълнолетно дете
Заявление за отказ от наследство
 
Молба за връщане на внесена парична гаранция
Молба за връщане на представени документи
 
Молба за издаване на заверен препис
Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка
 
Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние
 
Молба за освобождаване от съдебни такси
Заявление за кандидатстване на работа
 
Образец за сигнал до Комисия “Борба с корупцията” към ВСС
Заявление за достъп до обществена информация, Приложение № 1
 
Заявление за достъп до обществена информация, Приложение № 2
Заявление за допускане до участие в публична продан
 
Образец на Молба за разрешение за достъп до конкретно дело
Наддавателно предложение
 
Заявление за сключване на граждански брак на непълнолетно лице
Заявление за разрешение на сключване на  сделки с имоти, собственост  на  малолетни 
Заявление за разрешение на сключване на  сделки с имоти, собственост на непълнолетни 
Заявление  за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти 
Декларация  за гражданство и гражданско състояние по чл.25 ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК
Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК
Възражение срещу Заповед за изпълнение
Заявление за издаване на удостоверение за издръжка
Декларация по чл.132 ПАС и чл.107а от КТ
Декларация по чл.136 ПАС
Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние
Сведения за съпрузите при прекратяване на брака3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР