Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Тарифи  
 Такси, събирани от съдилищата

Банкова сметка за държавни такси: BG23UBBS80023106038105

при "ОББ"АД офис гр. Лом

Извадка от ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието и
 ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
 

Наименование на действията, услугите и книжата, за които се събира държавна такса

Размер на таксата

проста /лв./

пропорцинална /%/

1

За издаване на заповед

5

 

2

За издаване на удостоверение

5

 

3

За издаване свидетелство за съдимост

5

 

4

За издаване препис от документи /ако преписът е повече от една страница, за всяка следваща по 1 лв.

2

 

5

Молба за издаване на изпълнителен лист

5

 

6

По заявление за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист/ но не по малко от 25 лв./

 

2

7

По заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист/но не по-малка от 25 лв./

 

2

8

Молби, насрещни искови молби и молби на трети лица със самостоятелни права върху цената на иска/не по-малко от 50 лв./

 

4

9

Неоценими исккове при предявяване на иска се събира такса до 80 лв., но не по малка от 30 лв.

80

 

10

Молби за промяна на име

15

 

11

Жалби срещу административни актове от юридически лица с нестопанска цел и от физически лица, които не са търговци

10

 

12

Жалби срещу административни актове от юридически лица със стопанска цел и от физическите лица - търговци по смисъла на ТЗ

50

 

13

Жалби срещу административни актове за касационни жалби таксите се събират в половин размер

 

 

14

По молба за развод завеждане на искова молба за развод

25

 

15

По молба за развод окончателен размер на - таксата при решаване на делото /не по-малко от 20 лв./

50

 

16

По молба за развод при допускане на развод по взаимно съгласие

40

 

17

По делата за делба таксата се определя върху стойността на дяловете

 

4

18

По делата за делба таксата се определя /върху стойността на всеки дял/

 

2

19

При отхвърляне на молби за делба и при прекратяване на дело за делба, но не по спогодба /не по малко от 25 лв./

100

 

20

За подобрения, искани във формата на възражение върху признатите с решение суми /но не по -малко от 20 лв./

 

4

21

Във всички неупоменати по - горе случаи, когато се образуват дела от граждански характер, се събира такса

25

 

22

Тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер

12

 

23

Граждански искове по наказателни дела- върху уважение иск /не по малко от 50 лв./

 

4

24

Частни жалби по граждански дела

15

 

25

Частни жалби по наказателни дела от частех характер

5

 

26

Молби за реабилитация, когато се образува дело

6

 

27

Молби за отказ от наследство, за приемане на наследство

20

 

28

Молба за обезпечаване на бъдещ иск

40

 

29

Молба за обезпечаване на доказателства

20

 

30

За обжалване пред въззивна инстанция таксите се събират в половин размер върху обжалваната част

 

 

31

Молба за издаване на документ:

удостоверение

препис от документ/ ако преписът е повече от една страница, за всяка следваща по 1 лев/

фотокопиеот документи - за всяка страница

ако фотокопието е повече от 50 страници - за всяка следваща

5

2

0.10

0.07

 

 

Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

Наредба №1 от 09.07.2004 за адвокатските възнаграждения 

Тарифа №1 към Закона за държавните такси, за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР