Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Вътрешни правила  
 

Стратегия за намаляване продължителността на делата и разработване на времеви стандарти
 
Вътрешни правила за реда и начина за предоставяне на информация на ДСИ при ЛРС от Регистъра на банковите сметки и сейфове на БНБ

Ред и начин за връчване на призовки и съдебни книжа - презентации и материали   Презентация 1   Презентация 2  Презентация 3
 
Вътрешни правила за определяне натовареността на Председателя и съдиите
 
Вътрешни правила за организацията и дейността на Общото събрание
 
Вътрешни правила за идентифициране на дела с особен обществен интерес
 
Вътрешни правила за използване на адвокатската стая в Районен съд - Лом
 
Правила за организация на работата при предоставянето на услугата за извършване на безналични плащания на държавни такси, дължими към Районен съд Лом, чрез инсталирано терминално устройство ПОС
 
Обрацец за издаване на разрешение за достъп до конкретно дело
 
Вътрешни правила за докладване на нарушения на Етичния кодекс на съдебните служители
 
Медийна политика на Районен съд гр. Лом
  
Оперативен план за дейността на Районен съд - Лом
 
Правилник за вътрешния трудов ред
 
Вътрешни правила за реда и документооборота при връщане на погрешно внесени такси
 
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
 
Вътрешни правила за случайно разпределяне на съдебни дела
 
Вътрешни правила за разпределяне на съдебни дела чрез опция "по дежурство"
 
Вътрешни правила за кореспонденция чрез електронни адреси - Приложение №1
 
Вътрешни правила за връчване на призовки, съобщения и уведомления
 
Вътрешни правила за управление на учрежденския архив
 
Правила за професионална етика на съдиите в България


3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР